Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov  GDPR

 

 

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona platiaceho odo dňa 25. mája 2018 o ochrane osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike vychádzajúceho z európskej legislatívy - z ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a tiež z národnej legislatívy - z ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov  vo svojom systéme kde sú chránené proti zneužitiu a považované za prísne dôverné. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

GDPR  upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa (TOFAS s.r.o., 913 08  Nová Bošáca č. 170, IČO: 47506989) a  fyzických osôb (zákazníkov, nositeľov osobných údajov) a  sprostredkovateľov (zmluvných partnerov prevádzkovateľa, ktorí mu poskytujú určité služby spojené so spracúvaním osobných údajov na základe poverenia prevádzkovateľa)

 • všetky poskytnuté osobné údaje, sú slúžiace iba pre potreby prevádzkovateľa k výkonu a skvalitneniu jeho služieb,
 •  všetky osobné údaje sú neprenosné a prevádzkovateľ ich za žiadnych okolností neposkytuje tretej osobe, s výnimkou sprostredkovateľov
 • pokiaľ fyzická osoba nedá súhlas, prevádzkovateľ neposiela žiadnu nevyžiadanú poštu,
 • pokiaľ fyzická osoba požaduje o zrušenie a výmaz osobných údajov zo systému prevádzkovateľa, tak prevádzkovateľ tak učiní na základe písomnej žiadosti zaslanej listom alebo mailom  

 

1.     Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť  TOFAS s.r.o.,  913 08  Nová Bošáca č. 170, IČO: 47506989, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. sro. vl. 29364/R, v zastúpení zodpovedného zástupcu v oblasti ochrany osobných údajov Ľubomíra Světlíka e-mail: tofas@tofas.sk, tel.: 032/286 1704 s prevádzkou maloobchodnej predajne a taktiež prevádzkou internetového obchodu naradiebrusivo.sk so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených nižšie.

 

2.     Spracovávanie osobných údajov vykonávané na tieto účely

 • nákup tovaru v internetovom obchode, spracovanie objednávky,  doručenie objednávky a vybavenie reklamácii

Prevádzkovateľ spoločnosť TOFAS s.r.o. spracúva na účely vybavenia objednávky prijatej v internetovom obchode naradiebrusivo.sk  k spracovaniu a doručeniu objednávky zákazníkovi tieto osobné údaje:

Meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo zákazníka, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania čiastky na účet prevádzkovateľa)

K vybaveniu reklamácii popri údajov uvedených vyššie, aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvádzané zákazníkom pri vybavovaní reklamácie.

Spracúvanie údajov prevádzkovateľom spoločnosťou TOFAS s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru. Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky.  Medzi príjemcov osobných údajov patria nasledovné zložky:

a)     prepravná spoločnosť GEIS Parcel SK s.r.o.,  960 01  Zvolen, Trňanská 6, IČO: 46489592, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. sro. vl. 21503/S

b)      účtovnícka spoločnosť  Jolana Kováčová,  958 41  Kolačno 279, IČO: 51438674, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza číslo živ. registra 340-41192

c)     orgány finančnej správy, daňoví audítori ako sprostredkovatelia a správcovia, pokiaľ je to nevyhnutné na zabezpečenie zákonných povinností spoločnosti TOFAS s.r.o.

 • registrácia zákazníka

Prevádzkovateľ spoločnosť TOFAS s.r.o. spracúva pri registrácii zákazníka tieto osobné údaje:

Meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo zákazníka a história objednávok

Medzi príjemcov osobných údajov patria nasledovné zložky:

a)     spoločnosť  TOFAS s.r.o.,  913 08  Nová Bošáca č. 170, IČO: 47506989, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. sro. vl. 29364/R, prevádzkovateľ internetového obchodu naradiebrusivo.sk

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v internetovom obchode.

 • informovanie o novinkách newsletter

 Prevádzkovateľ spoločnosť TOFAS s.r.o. spracúva za účelom rozposielania informačných mailov tieto osobné údaje:

e-mail  zákazníka

Medzi príjemcov osobných údajov patria nasledovné zložky:

a)     spoločnosť  TOFAS s.r.o.,  913 08  Nová Bošáca č. 170, IČO: 47506989, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. sro. vl. 29364/R, prevádzkovateľ internetového obchodu naradiebrusivo.sk

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania platnosti povolenia zákazníka dostávať newsletter od prevádzkovateľa TOFAS s.r.o. a internetového obchodu naradiebrusivo.sk

 • poskytovanie podpory zákazníkom

Prevádzkovateľ spoločnosť TOFAS s.r.o. spracúva za účelom poskytovania podpory zákazníkom prostredníctvom chatu, e-mailu a telefonického kontaktu tieto osobné údaje:

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo

Medzi príjemcov osobných údajov patria nasledovné zložky:

a)     spoločnosť  TOFAS s.r.o.,  913 08  Nová Bošáca č. 170, IČO: 47506989, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. sro. vl. 29364/R, prevádzkovateľ internetového obchodu naradiebrusivo.sk

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania doby kým sa poskytuje podpora zákazníkovi od prevádzkovateľa TOFAS s.r.o. a internetového obchodu naradiebrusivo.sk

 • plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa spoločnosti TOFAS s.r.o.

Prevádzkovateľ spoločnosť TOFAS s.r.o. spracúva všetky údaje uvedené v bodoch vyššie na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti TOFAS s.r.o.

Príjemcom osobných údajov v tomto prípade sú – orgány štátnej správy, daňoví audítori, súdy a účtovná spoločnosť.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným daňovým predpisom

 

3.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,  820 07 Bratislava 27,  tel.: 02/ 3231 3214,  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  ak sa domnieva, že bola priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDRP.

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom
 • požadovať opravu osobných údajov
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na prenosnosť údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 • písomne zaslaním listu na adresu prevádzkovateľa spol.  TOFAS s.r.o., 913 08 Nová Bošáca č. 170
 • písomne zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi tofas@tofas.sk
 • telefonicky na telefónnom čísle 032/286 1704

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (GDPR) a národnej legislatívy ( Zákon) taktiež upravujú  podmienky vykonávania priameho marketingu (zasielanie ponúk tovaru a služieb zákazníkom) spracovávanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. To znamená, že prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať svoju ponuku tovarov a služieb, pokiaľ sa dá odôvodnene očakávať, že zákazníci vedeli, že k spracúvaniu ich osobných údajov môže na takéto účely dôjsť. Ide súčasne aj o situáciu, keď zákazníci na spracúvanie týchto osobných údajov na účely marketingu nedali svoj výslovný súhlas.

Vyhlasujeme, že osobné údaje zákazníka využívané pre účely priameho marketingu sa budú spracovávať na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pričom  základom tohto oprávneného záujmu je snaha o poskytovanie ponuky tovaru a služieb zákazníkovi v čo najvyššej kvalite.

Ak zákazník kedykoľvek vznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, alebo ak určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha jeho súhlasu, ktorý prevádzkovateľovi nedal, alebo v priebehu spracovania osobných údajov kedykoľvek odvolal, tak k ďalšiemu spracovaniu jeho osobných údajov dochádzať nebude.

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                          v  Novej Bošáci,  dňa: 25.05.2018

 

 

 

Prevádzkovateľ:  spoločnosť  TOFAS s.r.o. ,  913 08  Nová Bošáca č. 170,  IČO: 47506989